ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 2)

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 2)

0%
30

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ലോർഡ് ഡഫറിൻറെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

2 / 20

ഐ എൻ സി യുടെയും ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെയും പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഏക വ്യക്തി ആര്

3 / 20

കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഭരണഘടന വേണം എന്ന് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

4 / 20

“ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം കുറേകൂടി പരിഷ്‌കൃതം ആവണമെന്നും നമ്മളെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ

5 / 20

കോൺഗ്രസിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

6 / 20

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഎൻസി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരം ഏത്

7 / 20

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

8 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആര്

9 / 20

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

10 / 20

തുടർച്ചയായി രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

11 / 20

“വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തവളകളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല”എന്നും “അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി” എന്നും ഐ എൻ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

12 / 20

രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയ വർഷം

13 / 20

1938ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷൻ

14 / 20

അയിത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

15 / 20

യാചകരുടെ സംഘടന എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

16 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ചവർഷം

17 / 20

രാജ്യദ്രോഹത്തിൻറെ ഫാക്ടറി എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര്

19 / 20

INC യുടെ സ്ഥാപകൻ

20 / 20

1888 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഐ എൻ സി യുടെ ശാഖ ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആര്

Your score is

The average score is 81%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register