ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 4)

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 4)

0%
40

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 4)

1 / 20

INC യുടെ സ്ഥാപകൻ

2 / 20

പ്രഗൽഭരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

3 / 20

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

4 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ലോർഡ് ഡഫറിൻറെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

5 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക മാസിക ഏത്

6 / 20

1938ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷൻ

7 / 20

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏത്

8 / 20

1888 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഐ എൻ സി യുടെ ശാഖ ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആര്

9 / 20

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഘടന എന്ന് ഐഎൻസി യെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആര്

11 / 20

യാചകരുടെ സംഘടന എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

12 / 20

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിൻറെ പ്രസിഡണ്ട് ആയ ആദ്യ വനിത ആര്

13 / 20

കോൺഗ്രസിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

14 / 20

“ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം കുറേകൂടി പരിഷ്‌കൃതം ആവണമെന്നും നമ്മളെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ

15 / 20

കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി

16 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യ സമ്മേളനം പൂനെയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമായ പകർച്ചവ്യാധി ഏത്

17 / 20

കോൺഗ്രസിന് ആദ്യമായി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ മദ്രാസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

18 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ആര്

19 / 20

INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ

20 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആര്

Your score is

The average score is 80%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register