ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

0%
77

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

ഝാൻസിയിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

2 / 20

1858 ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

3 / 20

താന്തിയാ തോപ്പി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം

4 / 20

1857 ലെ കലാപകാരികൾ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമനെ നാടുകടത്തിയത്

5 / 20

ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻറെ റിഹേഴ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

6 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ മാൻഡസോറിലേ നേതാവ് ആര്

7 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആര്

8 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ നേതാവ് ആര്

9 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരത്തെ മുകൾ ഭരണാധികാരി ആര്

10 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

11 / 20

“മണികർണിക” എന്ന സിനിമ ആരുടെ ജീവിതകഥ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്

12 / 20

ഝാൻസി നഗരം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

13 / 20

“മംഗൾ പാണ്ഡെ ദി റൈസിംഗ്” എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്

14 / 20

1857ലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

15 / 20

ശിപായി ലഹളയുടെ കാരണങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

16 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ആസാമിലെ നേതാവ് ആര്

17 / 20

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

18 / 20

ഡൽഹിയിലെ കശാപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

19 / 20

വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടിനി യെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻറെ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

20 / 20

മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

Your score is

The average score is 64%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register