ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ക്വിസ് -2

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ക്വിസ് -2

0%
3

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് – 4

1 / 25

ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻറെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ദ്വൈതസിദ്ധാന്ത ചാര്യൻ

2 / 25

40 അംഗ പ്രഭു സഭയായ ചാലിസയെ അമർച്ചചെയ്ത ഭരണാധികാരി

3 / 25

ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി വേണം ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടു വെച്ച ആദ്യ ഡൽഹി സുൽത്താൻ

4 / 25

സിദ്ധി മൗലാ എന്ന് സന്യാസിയെ രാജ്യദ്രോഹി കുറ്റം ചുമത്തി വധിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

5 / 25

സുൽത്താന റസിയയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം

6 / 25

ദൈവത്തിൻറെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ ആര്

7 / 25

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശം

8 / 25

ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ അന്തരിച്ചവർഷം

9 / 25

നിണവും ഇരുമ്പും എന്ന നയം പിന്തുടർന്ന ഭരണാധികാരി

10 / 25

മാലിക് ഫിറോസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഖിൽജി രാജാവ് ആര്

11 / 25

ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശം

12 / 25

സൈനികർക്ക് പ്രതിഫലമായി നിലംപതിച്ചു നൽകുന്ന രീതി മാറ്റി ആദ്യമായി ശമ്പളം നൽകിയ ഭരണാധികാരി

13 / 25

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 25

ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം വനിത

15 / 25

ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത

16 / 25

അടിമ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരി

17 / 25

ഖിൽജി വംശസ്ഥാപകൻ

18 / 25

അടിമ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി

19 / 25

ഖിൽജി വംശത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം

20 / 25

അടിമ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി

21 / 25

കൊട്ടാരത്തിൽ തമാശയും ചിരിയും നിരോധിച്ച അടിമവംശ ഭരണാധികാരി

22 / 25

ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻറെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

23 / 25

സുൽത്താന റസിയ വിവാഹം ചെയ്തതാര്

24 / 25

മരം ,വെട്ടുകാരൻ, അടിമ ,സൈനികൻ, മന്ത്രി ,രാജാവ് ഇവയെല്ലാം ആയിരുന്ന ഏക സുൽത്താൻ

25 / 25

കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗംഗാ യമുനാ നദീതട പ്രദേശം കർഷകർക്ക് വീതിച്ചു നൽകിയ ഭരണാധികാരി

Your score is

The average score is 60%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register