ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 4

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 4

0%
15

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 4)

1 / 20

മറാത്താ , കേസരി എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്

2 / 20

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് ഇന്ത്യ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതാര്

3 / 20

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

4 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ മുൻകാമി ആയി അറിയപ്പെടുന്നത്

5 / 20

1907 കോൺഗ്രസിൻറെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ

6 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന സമ്മേളനം ഏത്

7 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഘടന ഏത്

8 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

9 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

10 / 20

സ്വദേശി സമരകാലത്ത് ഭാരത് മാതാ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആര്

11 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

12 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം

13 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി യുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര്

14 / 20

“ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവേ, ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ തേടുന്നു.” ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?

15 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ നടന്ന സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് അമർ സോനാർ ബംഗ്ലാ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആര്

16 / 20

നേതാജി എഴുതി പൂർത്തി ആക്കാത്ത കൃതി

17 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആന്ധ്രയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

18 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ “ലാൽ, പാൽ, ബാൽ” കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടാത്തത് ആര്

19 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

20 / 20

ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര സമര നായിക

Your score is

The average score is 87%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register