ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 6

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 6

0%
20

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 6)

1 / 20

കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

2 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നിച്ച ലക്‌നൗ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

3 / 20

ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് , ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാഷണൽ ആർമി എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം

4 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് ലക്നൗ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

5 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

6 / 20

സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

7 / 20

മലബാറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഹോംറൂൾ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം ആർക്കായിരുന്നു

8 / 20

ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ച ദിവസം

9 / 20

പൂനെയിൽ മുഹമ്മദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം

11 / 20

മലബാറിൽ നടന്ന കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

13 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിന് പ്രസിഡൻറ് ആര്

14 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

15 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

16 / 20

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് ഇന്ത്യ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതാര്

17 / 20

ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പത്രം ഏത്

18 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ‘വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം’ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വച്ച വ്യക്തി ആര്

19 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

20 / 20

സ്വദേശിമിത്രം എന്ന പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ആര്

Your score is

The average score is 81%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register