ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 7

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 7

0%
24

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

മദ്രസിന് അടുത്തുള്ള അടയാർ കേന്ദ്രികരിച് കൊണ്ട് ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്

2 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

3 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ‘വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം’ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വച്ച വ്യക്തി ആര്

4 / 20

നേതാജി എഴുതി പൂർത്തി ആക്കാത്ത കൃതി

5 / 20

മലബാറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഹോംറൂൾ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം ആർക്കായിരുന്നു

6 / 20

ബന്ദേ മാതരം മൂവ്മെൻറ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസ്ഥാനമേത്

7 / 20

സൂറത്ത് വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ പ്രസിഡൻറ് ആര്

8 / 20

കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിന് നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

സ്വദേശിമിത്രം എന്ന പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ആര്

10 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്

11 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

12 / 20

“ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവേ, ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ തേടുന്നു.” ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?

13 / 20

അഡയാറിൽ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

14 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ രൂപീകരണത്തിന് വേദിയായ നഗരം ഏത്

15 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ചിഹ്നം ഏത്

16 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

17 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

18 / 20

സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ച വർഷം

19 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ വാർഷിക സമ്മേളനം 1907 -ൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ച്

20 / 20

“ഒന്നിച്ചുനിൽകുന്ന ബംഗാൾ ഒരുശക്തിയാണ്. ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും; നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നുപോകും ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

Your score is

The average score is 77%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register