ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 9

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 9

0%
40

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 9)

1 / 20

മലബാറിൽ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

2 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് വിമോചന ദിനമായി ആചരിച്ചത് എന്ന്

3 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

4 / 20

ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് , ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാഷണൽ ആർമി എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്തതെവിടെ വെച്

5 / 20

ഗദ്ദാർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

6 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ചിഹ്നം ഏത്

7 / 20

മൂന്നാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

8 / 20

കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സൂററ്റ് പിളർപ്പ് നടന്ന വർഷം

9 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി യുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ

10 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ‘ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് വർഷം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

11 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

12 / 20

ആരിൽ നിന്നുമാണ് നേതാജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത്

13 / 20

1916 ലെ ലക്നൗ ഉടമ്പടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

14 / 20

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

15 / 20

ജാത്ര എന്ന പരമ്പരാഗത നൃത്ത/നാടകരൂപം ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ചതാണ്

16 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക

17 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

18 / 20

ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകൃതമായ വർഷം

19 / 20

മുസ്ലിംലീഗ് രൂപീകരണത്തിന് കാര്യമായ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

20 / 20

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ് ആര്

Your score is

The average score is 63%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register