0%
56

മറാത്താ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

ശിവജിയുടെ സദസ്സിലെ ന്യായാധിപൻ ആര്

2 / 20

ശിവജിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

4 / 20

ശിവജിയുടെ സൈനിക തലവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

5 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ കുതിരയുടെ പേര് എന്ത്

6 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം ഏത്

7 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക പടയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

8 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ആദ്യ പേഷ്വ ആര്

9 / 20

ശിവജി ജനിച്ച വർഷം

10 / 20

ശിവജി അന്തരിച്ച വർഷം

11 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മാറാത്ത ഭരണാധികാരി ആര്

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജി ജനിച്ച സ്ഥലം ഏത്

13 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത്

14 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആര്

15 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഞങ്ങൾ ശിവജിയുടെ വാൾ ഏത്

16 / 20

ശിവജിയുടെ പുത്രനായ സാംബാജി ഭോസ്ലയെ വധിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര് ആര്

17 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു ആര്

18 / 20

മറാത്ത മാക്യവെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

19 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം ഏത്

20 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

Your score is

The average score is 55%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: