മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -1)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -1)

0%
56

മറാത്താ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ കുതിരയുടെ പേര് എന്ത്

2 / 20

ശിവജി അന്തരിച്ച വർഷം

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു ആര്

4 / 20

ശിവജിയുടെ സൈനിക തലവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

5 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മാറാത്ത ഭരണാധികാരി ആര്

6 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത്

7 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം ഏത്

8 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം ഏത്

9 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

10 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം ഏത്

11 / 20

ശിവജിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

13 / 20

ശിവജിയുടെ പുത്രനായ സാംബാജി ഭോസ്ലയെ വധിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര് ആര്

14 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഞങ്ങൾ ശിവജിയുടെ വാൾ ഏത്

15 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ആദ്യ പേഷ്വ ആര്

16 / 20

ശിവജിയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

17 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ പിതാവ് ആര്

18 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മറാത്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആര്

19 / 20

ശിവജിയുടെ സദസ്സിലെ മതപുരോഹിതൻ ആര്

20 / 20

ശിവജിയുടെ ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

Your score is

The average score is 55%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register