0%
2

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -2)

1 / 20

തുസൂക്കി ജഹാംഗിരി’ എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേത്

2 / 20

ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

3 / 20

ചെങ്കോട്ടയിൽ ദിവാൻ ഈ കാസ് പണികഴിപ്പിച്ചത് ആര്

4 / 20

ആഗ്രയിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

5 / 20

ഷാജഹാൻ ജനിച്ച വർഷം

6 / 20

ക്യാപ്റ്റൻ വില്യം ഹോക്കിൻസ്, തോമസ്റോ എന്നിവർ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്

7 / 20

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മസ്ജിദായ ഡൽഹിയിലെ ജുമാമസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

8 / 20

ജഹാംഗീർ എൻറെ ശവകുടീരം പണികഴിപ്പിച്ചത് ആര്

9 / 20

താജ്മഹലിനെ പിൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

10 / 20

നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ, ശില്പികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

11 / 20

വില്യം ഹോക്കിൻസിനെ മുഗൾ രാജധാനിയിലേക്ക് അയച്ച ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവ് ആര്

12 / 20

ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ രാജാവ് ആര്

13 / 20

ജഹാംഗീർ എൻറെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

14 / 20

ഉറുദു കവിയായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

15 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ അനന്തരഫലമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാടുകടത്തിയ സ്ഥലം ഏത്

16 / 20

നീതി ചങ്ങല നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

17 / 20

ദിവാൻ ഇ ആം, ദിവാൻ ഈ ഘസ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

18 / 20

താജ്മഹലിൻറെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

19 / 20

ഖുറം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

20 / 20

ആഗ്രയിൽ മോത്തി മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

Your score is

The average score is 60%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: