മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -18)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -18)

0%
2

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

തിമൂറിൻറെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം

2 / 20

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താൻ ആര്

3 / 20

തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽ കാര്യാലയം ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര്

4 / 20

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ പ്രതാപശാലിയായ അവസാന സുൽത്താൻ ആര്

5 / 20

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യ അഫ്ഗാൻ വംശം ഏത്

6 / 20

കിസർ ഖാനു ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആര്

7 / 20

നാണയങ്ങളിൽ പേര് മുദ്രണം ചെയ്യാത്ത രാജവംശം ഏത്

8 / 20

ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ വംശം ഏത്

9 / 20

യമുനാ നദിയിൽ നിന്നും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താൻ ആര്

10 / 20

സെയ്ദ് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആര്

11 / 20

അടിമകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര്

12 / 20

ലോധി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ആര്

13 / 20

ലോധി വംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

14 / 20

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ നാലാമത്തെ രാജവംശം ഏത്

15 / 20

ഷാ ആലം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആര്

16 / 20

കിസർ ഖാൻ സ്ഥാപിച്ച വംശം ഏത്

17 / 20

തിമൂറിൻറെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭരണാധികാരി ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ വംശജൻ ആര്

19 / 20

സുൽത്താൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത രാജവംശം

20 / 20

ആഗ്ര നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

Your score is

The average score is 35%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register