മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -23)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -23)

0%
1

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

ഷേർഷായ്ക്ക് ഷേർഖാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആര്

2 / 20

അക്ബർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

3 / 20

പത്മാവത് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര്

4 / 20

കാലിഞ്ചർ കോട്ട അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആര്

5 / 20

ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ

6 / 20

ഷേർഷായുടെ ആസ്ഥാന കവി ആര്

7 / 20

അക്ബർ ജനിച്ച വർഷം

8 / 20

അക്ബർ ജനിച്ച സ്ഥലം

9 / 20

അക്ബറിൻറെ മാതാവ് ആര്

10 / 20

ഷേർഷായുടെ കാലത്ത് ഭൂനികുതി രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

11 / 20

സൂർ വംശത്തിലെ രക്തധമനികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഷേർഷാ പുറത്തിറക്കിയ വെള്ളി നാണയം ഏത്

13 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഷേർഷാ പുറത്തിറക്കിയ സ്വർണനാണയം ഏത്

14 / 20

ആദ്യകാലത്ത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന നഗരങ്ങൾ ഏത്

15 / 20

അക്ബറിൻറെ പിതാവ് ആര്

16 / 20

ഷേർഷാ സൂരിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത്

17 / 20

അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസാന സൂർ ഭരണാധികാരി ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മുൻഗാമി ആര്

19 / 20

അവസാന സൂർ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

20 / 20

ഷേർഷായുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ആര്

Your score is

The average score is 20%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register