മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -25)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -25)

0%
0

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം 10

1 / 20

ഗ്രന്ഥപുരയുടെ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

2 / 20

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

3 / 20

നിസാം എന്ന കടത്തുകാരന് ഒരു ദിവസത്തെ രാജപദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

4 / 20

മുഗളർക്കിടയിൽ ഇൻസാൻ-ഈ-കാമിൽ അഥവാ തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന അപരനാമത്തിന് ഉടമയായ ചക്രവർത്തി ആര്

5 / 20

ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഏക മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ബാബറിൻറെ മാതാവ് ആര്

7 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഹുമയൂൺ സ്ഥാപിച്ച നഗരം ഏത്

8 / 20

ഗംഗാ യുദ്ധം, ബൽഗ്രാം യുദ്ധം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധം ഏത്

9 / 20

ആഗ്രയിലെ ആരാം ബാഗിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കാബൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ആരുടെ മൃതദേഹമാണ്

10 / 20

ആഗ്രയിലെ ആരാംബാഗ് പൂന്തോട്ടം നിർമിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

11 / 20

ലഹരിക്ക് അടിമയായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

12 / 20

നിർഭാഗ്യവാനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

13 / 20

ചൗസ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

14 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഹുമയൂണിൻറെ പിതാവ് ആര്

15 / 20

ബാബറിൻറെ കാലത്തെ ശക്തനായ രാജപുത്ര രാജാവ്

16 / 20

ബാബറിൻറെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം ഏത്

17 / 20

മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഏത്

18 / 20

ബാബറിൻറെ പുത്രൻ ആര്

19 / 20

ബാബറിൻറെ ആത്മകഥ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആര്

20 / 20

ഹുമയൂൺ ജനിച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 0%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register