മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -25)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -25)

0%
0

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം 10

1 / 20

ഹുമയൂൺ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

2 / 20

ബാബറിൻറെ ആത്മകഥ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആര്

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഹുമയൂൺ സ്ഥാപിച്ച നഗരം ഏത്

4 / 20

ഗംഗാ യുദ്ധം, ബൽഗ്രാം യുദ്ധം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധം ഏത്

5 / 20

ആഗ്രയിലെ ആരാംബാഗ് പൂന്തോട്ടം നിർമിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

6 / 20

സാഹിത്യത്തിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്ന മുകൾ ചക്രവർത്തി ആര്

7 / 20

മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഏത്

8 / 20

ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഏക മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

9 / 20

ലഹരിക്ക് അടിമയായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

10 / 20

ബാബറിൻറെ കാലത്തെ ശക്തനായ രാജപുത്ര രാജാവ്

11 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഹുമയൂണിൻറെ പിതാവ് ആര്

12 / 20

ബാബറിൻറെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം ഏത്

13 / 20

ഗ്രന്ഥപുരയുടെ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

14 / 20

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

15 / 20

ചൗസ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

16 / 20

മുഗളർക്കിടയിൽ ഇൻസാൻ-ഈ-കാമിൽ അഥവാ തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന അപരനാമത്തിന് ഉടമയായ ചക്രവർത്തി ആര്

17 / 20

ഹുമയൂൺ ജനിച്ച വർഷം

18 / 20

നിസാം എന്ന കടത്തുകാരന് ഒരു ദിവസത്തെ രാജപദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

19 / 20

ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ ബാബറിനെ ക്ഷണിച്ച ലാഹോറിലെ ഗവർണർ ആര്

20 / 20

ബാബറിൻറെ പുത്രൻ ആര്

Your score is

The average score is 0%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register