മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -7)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -7)

0%
19

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപം ഏത്

2 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനതിൻറെ ലക്ഷ്യം എന്ത്

3 / 20

1927 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രസിഡൻറ് ആര് ആര്

4 / 20

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണല്ലിൻറെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

5 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഉള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇർവിൻ പ്രഭു നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്

6 / 20

ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

7 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ കാരണമായത് എന്ത്

8 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ച വർഷം

9 / 20

1935-ലെ നിയമത്തെ ‘ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ ഉള്ളതും എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

10 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്ത്

11 / 20

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആര്

12 / 20

1937 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

13 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരകാലത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

14 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്ഥാപകരിൽ പെടാത്തത് ആര്

15 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ ‘കരിനിയമം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

16 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര

17 / 20

ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻറെ നിർദേശപ്രകാരം നെഹ്റുവിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് അധികാരമേറ്റ വർഷം

18 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

19 / 20

ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ആര്

20 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 77%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register