മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 16

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 16

0%
14

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 16)

1 / 20

പെഷവാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

2 / 20

“ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്” നെ ‘അടിമത്വത്തിൻറെ പത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

3 / 20

ഗാന്ധി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആര്

4 / 20

റൗലറ്റ് ആക്ട് ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ത്

5 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം

6 / 20

മൈക്കിൾ ഒ ഡയറിനെ ഉദ്ധം സിംഗ് വധിച്ച വർഷം

7 / 20

ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആര്

8 / 20

ട്രാൻസ്വാളിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുവേണ്ടി ഏഷ്യാറ്റിക് ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ വർഷം

9 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര

10 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ച വർഷം

11 / 20

മദ്രാസിൽ സൈമൺ കമ്മീഷന് എതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത് ആര്

12 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്ത്

13 / 20

പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തിയത് എപ്പോൾ

14 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര്

15 / 20

1946 ഫെബ്രുവരി 23ന് റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ നാവികരുടെ സ്ഥാന ക്രമത്തെ ത്യജിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

16 / 20

സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

17 / 20

പ്രവിശ്യകളിലെ ദ്വിഭരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിതനായ കമ്മിറ്റി ഏത്

18 / 20

അസംബന്ധങ്ങളുടെ കുംബാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് എന്ന് സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

19 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

20 / 20

ഐ എൻ എ യിൽ പ്രവർത്തിച്ച പട്ടാളക്കാരുടെ വിചാരണ നടന്ന സ്ഥലം

Your score is

The average score is 84%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register