മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 18

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 18

0%
13

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 18)

1 / 20

1944 മെയിൽ ഐഎൻഎയുടെ അധീനതയിലായ പ്രദേശം ഏത്

2 / 20

ഐഎൻഎയുടെ ആദ്യത്തെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആര്

3 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

4 / 20

ഗാന്ധിജി പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനം ബൽഗാമിൽ നടന്ന വർഷം

5 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്ത്

6 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐ എൻ എ യുടെ നേതൃത്വം കൈമാറിയ വ്യക്തി ആര്

7 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ സമരക്കാർക്കെതിരെ വെടിവെക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ആര്

8 / 20

മൊണ്ടേഗു-ചെംസ്ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

9 / 20

ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എപ്പോൾ

10 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു സംയുക്ത രാഷ്ട്രം ആകുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര്

11 / 20

മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

12 / 20

ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ലാത്തി ചാർജിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ആര്

13 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

14 / 20

ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഉണ്ടായത്

15 / 20

അബ്ബാസ് തിയ്യബ്ജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ്

16 / 20

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏത്

17 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം

18 / 20

വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത്

19 / 20

ദ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്

20 / 20

ആധുനിക ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

Your score is

The average score is 77%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register