മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 2

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 2

0%
26

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശകൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

2 / 20

1919 ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഖിലാഫത്ത് കോൺഗ്രസിന് വേദിയായ സ്ഥലം

3 / 20

കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

4 / 20

ഭൂനികുതി വർദ്ധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ബർദോളി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

5 / 20

ബോംബെയിൽ ചേർന്ന ഐ എൻ സി യുടെ സ്പെഷ്യൽ സമ്മേളനത്തിൽ ക്വിറ്ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ദിവസം ഏത്

6 / 20

മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

7 / 20

സിവിൽ നിയമ ലങ്കന പ്രസ്ഥാനം താൽകാലികമായി നിർത്തി വെക്കാൻ കാരണമായ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി നടന്ന വർഷം

8 / 20

ഇന്ത്യക്ക് ഡൊമിനിയൻ പദവി നൽകണമെന് ഗവൺമെൻറ്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

9 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗാന്ധിജിയെ “അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

10 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്

11 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടി നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

12 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത വർഷം

13 / 20

ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ അംഗമല്ലാതെ ഇരുന്ന വ്യക്തി ആര്

14 / 20

1930 ലെ ദണ്ഡിയാത്രയുടെ സമയത്ത് ഗാന്ധിയും അനുയായികളും ആലപിച്ചിരുന്നു ഗീതം ഏത്

15 / 20

ജസ്റ്റിസ് സിറ്റി റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ച വർഷം

16 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് ഏത്

17 / 20

ബർമീസ് ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

18 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ച വർഷം

19 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ആര്

20 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു വനിത ആര്

Your score is

The average score is 68%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register