മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 9

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 9

0%
16

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 9)

1 / 20

ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എപ്പോൾ

2 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

3 / 20

ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1919 രാജകീയ അനുമതി ലഭിച്ച വർഷം

4 / 20

ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി 1946 ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

5 / 20

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ‘സർ’ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആര്

6 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഉള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇർവിൻ പ്രഭു നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്

7 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര്

8 / 20

“ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻറെ അധികാര കൈമാറ്റം” എന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ക്ലമൻറ് ആറ്റ്ലി നടത്തിയത് എപ്പോൾ

9 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

10 / 20

ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും ദണ്ഡി കടപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ദിവസം

11 / 20

ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മുഖ്യ ശില്പി ആര്

12 / 20

ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ അംഗമല്ലാതെ ഇരുന്ന വ്യക്തി ആര്

13 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു വനിത ആര്

14 / 20

ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ലാത്തി ചാർജിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ആര്

15 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

16 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

17 / 20

ചൗരി ചൗരാ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

18 / 20

ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാവാൻ കാരണമായ നിയമം ഏത്

19 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം പോലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് ക്വിറ്റിന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ആര്

Your score is

The average score is 81%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register