യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-9

0%
562

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-8)

1 / 10

ഇന്ത്യയിൽ മിശ്ര കോളനി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

2 / 10

വാസ്കോഡഗാമയോടൊപ്പം കേരളത്തിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ

3 / 10

ലിസ്ബണിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയിൽ വാസ്കോഡഗാമ സഞ്ചരിച്ച കപ്പൽ

4 / 10

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

5 / 10

കൊച്ചിയിൽ പണ്ടകശാല സ്ഥാപിച്ച പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ

6 / 10

ഏറ്റവും ശക്തനായ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

7 / 10

കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ആക്രമിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

8 / 10

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

9 / 10

വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ

10 / 10

ഇന്ത്യയിൽ നീല ജല നയം ആവിഷ്കരിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

Your score is

The average score is 69%

0%

profile pic

Login

or

profile pic

Register