0%
431

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം-10

1 / 15

1571 പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽനിന്നും ചാലിയം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത്

2 / 15

കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം

3 / 15

കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ നാലാമനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവയിൽ വച്ച് വധിച്ചത് ഏത് വർഷം

4 / 15

കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഒന്നാമൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്

5 / 15

ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

6 / 15

ബിജാപ്പൂർ സുൽത്താനിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചെടുത്തത് ഏത് വർഷം

7 / 15

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുടെ ആക്രമണം നേരിടാനായി പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ട

8 / 15

1540 പോർച്ചുഗീസുകാരും കോഴിക്കോടും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച സന്ധി

9 / 15

 കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഗോവയിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റിയ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി

10 / 15

ഇന്ത്യാ സമുദ്രത്തിലെ അധിപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

11 / 15

പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ചത്

12 / 15

കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ രജിച്ച തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് 

13 / 15

1513 പോർച്ചുഗീസുകാരും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച സന്ധി

14 / 15

കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ നാലാമൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്

15 / 15

ഗോവയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി

Your score is

The average score is 73%

0%