തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -6

160

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -6

1 / 10

കിഴക്കേ കോട്ടയും പടിഞ്ഞാറ് കോട്ടയും പണിത രാജാവ്

2 / 10

അമ്പലപ്പുഴ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

3 / 10

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ജനിച്ച വർഷം

4 / 10

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിത രാജാവ്

5 / 10

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പിതാവ്

6 / 10

തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തിയിരുന്ന ചടങ്ങ്

7 / 10

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും കായംകുളം രാജാവും തമ്മിൽ മാന്നാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

8 / 10

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈന്യാധിപൻ

9 / 10

ആധുനിക അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര്

10 / 10

ഉദയഗിരി കോട്ട പുതുക്കി പണിത രാജാവ്

Your score is

The average score is 74%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *