ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് -02

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് -02

0%
10

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത്

2 / 20

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

3 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ വാർഷിക സമ്മേളനം 1907 -ൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ച്

4 / 20

ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് , ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാഷണൽ ആർമി എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്തതെവിടെ വെച്

5 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത്

6 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ ഏത്

7 / 20

ആരിൽ നിന്നുമാണ് നേതാജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത്

8 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം

9 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

10 / 20

മലബാറിൽ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

11 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ തിരോധനത്തെ കുറിച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപെട്ട കമ്മീഷൻ

12 / 20

മുസ്ലിംലീഗ് “ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ” ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം

13 / 20

സഞ്ജീവിനി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻറെ സ്ഥാപകനാര

14 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപീകൃതമായ വർഷം

15 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

16 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം

17 / 20

സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ച വർഷം

18 / 20

ഗാന്ധിജി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക (DO OR DIE) എന്ന മുദ്രവാക്ക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്

19 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

20 / 20

ഭാരതി 913 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപവൽക്കരിച്ചത് ആര്

Your score is

The average score is 82%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register