ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 3

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 3

0%
9

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

2 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

3 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

4 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

5 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആര്

6 / 20

1907 കോൺഗ്രസിൻറെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ

7 / 20

അഡയാറിൽ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

8 / 20

വന്ദേമാതരം മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർന്നത് എപ്പോൾ

9 / 20

ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആര്

10 / 20

ഗദ്ദാർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

11 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വർഷം

12 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ മുൻകാമി ആയി അറിയപ്പെടുന്നത്

13 / 20

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ നേതാക്കൾ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം

14 / 20

I N A യിൽ നേതാജി രൂപം നൽകിയ വനിതാസേന വിഭാഗം ഝാൻസി റാണി റെജിമെന്റിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത മലയാളി വനിത

15 / 20

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം

16 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

17 / 20

ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് മുഹമ്മദലി ജിന്നയുടെ പേരിൽ ഒരു കോട്ട നിലവിലുള്ളത്

18 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന സമ്മേളനം ഏത്

19 / 20

കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻറെ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത്

20 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം

Your score is

The average score is 83%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register