ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 5

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 5

0%
10

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്

2 / 20

സ്വദേശിമിത്രം എന്ന പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ആര്

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

4 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

5 / 20

കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻറെ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത്

6 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഘടന ഏത്

7 / 20

1915 നവംബർ 16ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഗദ്ദാർ പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

8 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

9 / 20

തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വൈസ്രോയി ആര്

11 / 20

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം

12 / 20

ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര സമര നായിക

13 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ മുഖപത്രമായ ‘ഡോൺ’ എന്ന പത്രം മുഹമ്മദലി ജിന്ന ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം

14 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

15 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ മുൻകാമി ആയി അറിയപ്പെടുന്നത്

16 / 20

ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പത്രം ഏത്

17 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

18 / 20

ലോകമാന്യ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത്

19 / 20

സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

20 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപീകൃതമായ വർഷം

Your score is

The average score is 82%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register