ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 7

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 7

0%
14

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

2 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിന് പ്രസിഡൻറ് ആര്

3 / 20

തീവ്രദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആര്

4 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യതയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

5 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത്

7 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

8 / 20

മുസ്ലിംലീഗ് രൂപീകരണത്തിന് കാര്യമായ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

9 / 20

ദിലിചലോ , ജയ് ഹിന്ദ് എന്നെ പ്രശസ്ത മുദ്രവാക്ക്യണങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്

10 / 20

ജർമനിയിൽ ഒർലാണ്ടോ മസ്സോട്ട എന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

11 / 20

ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകൃതമായ വർഷം

12 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘ഗ്രീൻ ബുക്ക്’ തയ്യാറാക്കിയത് ആര്

13 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

14 / 20

I N A യിൽ നേതാജി രൂപം നൽകിയ വനിതാസേന വിഭാഗം ഝാൻസി റാണി റെജിമെന്റിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത മലയാളി വനിത

15 / 20

സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആര്

16 / 20

1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏത്

17 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

18 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

19 / 20

ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആര്

20 / 20

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വരാജ്യം നേടുന്നതിനായി തുടക്കംകുറിച്ച പ്രസ്ഥാനമേത്

Your score is

The average score is 70%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register