മധ്യകാല ഭാരതം-2

മധ്യകാല ഭാരതം-2

0%
3

മധ്യകാല ഭാരതം-2

1 / 15

അഫ്ഗാനിലെ ഗസ്നവി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

2 / 15

അറബികളുടെ സിന്ധ് ആക്രമണം അതിന് നേതൃത്വം നൽകി അറബ് ഗവർണർ ആര്

3 / 15

വിഗ്രഹ ഭഞ്ജകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി

4 / 15

അറബികൾ മുൽത്താൻ കീഴടക്കിയ വർഷം

5 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ അവസാന ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം

6 / 15

അറബികളുടെ സിന്ധ് ആക്രമണം നടന്ന വർഷം

7 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി അന്തരിച്ച വർഷം

8 / 15

എ ഡി 1001 മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ്

9 / 15

ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ അറബ് ഭരണാധികാരി ആര്

10 / 15

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭാഗവുമായ പ്രദേശം

11 / 15

സുൽത്താൻ എന്ന സ്ഥാനപേര് സ്വയം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരി

12 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി യുടെ യഥാർത്ഥ നാമം

13 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം

14 / 15

അറബികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം

15 / 15

സിന്ധു അക്രമണ സമയത്തെ സിന്ധിലെ ഭരണാധികാരി

Your score is

The average score is 18%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register