യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-3

0%
1302

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-3)

1 / 10

മൈസൂർ അധിപത്യത്തിലാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക് എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു

2 / 10

പ്ലസ്സിയുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

3 / 10

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്

4 / 10

ടിപ്പുസുൽത്താൻ മരണമടിഞ്ഞ യുദ്ധം

5 / 10

ബക്സർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

6 / 10

സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത്

7 / 10

ബക്‌സാർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

8 / 10

പ്ലാസിയുദ്ധം നടന്ന വർഷം

9 / 10

മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക് ലഭിച്ചത് ഏതു ഉടമ്പടി പ്രകാരം

10 / 10

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ആദ്യമായി അധികാരം നേടിയ സ്ഥലം

Your score is

The average score is 80%

0%

profile pic

Login

or

profile pic

Register