യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-4

0%
1118

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-4)

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം-4

1 / 10

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രെയിൻ ഓടിയത്

2 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി മറാത്തയുദ്ധത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തത്

3 / 10

സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ച നാട്ടുരാജ്യം

4 / 10

നഗോഡകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്

5 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പ്ലസ്സിയുദ്ധവും ഭക്സ്സർയുദ്ധവും വഴി പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം

6 / 10

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ട്രെയിൻ ഓടിയത് ഏതുവർഷമാണ്

7 / 10

ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച വർഷം

8 / 10

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചടക്കിയത്

9 / 10

ജമീന്ദാരികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്

10 / 10

ബംഗാളിൽ സന്ന്യാസി കലാപം (ഫകീർ കലാപം) ആരംഭിച്ച നൂറ്റാണ്ട്

Your score is

The average score is 78%

0%

profile pic

Login

or

profile pic

Register