യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-6

0%
846

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-6)

1 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക് തിരുന്നേൽവേലിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

2 / 10

വടക്കേ മലബാറിലെ കോട്ടയം മേഖലകളിൽ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുദ്ധം ചെയ്തത് ആര്

3 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക് കൊച്ചിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

4 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക് കർണാടകയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

5 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേലുത്തമ്പി ദളവയെ സഹായിച്ച കൊച്ചിയിലെ മന്ത്രി

6 / 10

വയനാടൻ വനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളിപ്പോര് നടത്തിയതാര്

7 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക് ഔദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

8 / 10

പഴശ്ശിരാജ കൊല്ലപെടുമ്പോൾ മലബാറിലെ സബ് കളക്ടർ

9 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക് ശിവഗംഗയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

10 / 10

വേലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ വർഷം

Your score is

The average score is 85%

0%

profile pic

Login

or

profile pic

Register