സെൻസസ് – ഇന്ത്യ – 1

86
Created on

സെൻസസ് – ഇന്ത്യ – 1

1 / 4

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എത്ര

2 / 4

ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

3 / 4

സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം

4 / 4

2011ലേ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം

Your score is

The average score is 78%

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register