ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ-1

74
Created on

ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ-1

1 / 10

ഭരണഘടന രൂപീകരണത്തിനായി എടുത്ത സമയം

2 / 10

ഭരണഘടന നിർമാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം

3 / 10

ഭരണഘടന നിർമാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്

4 / 10

ഭരണഘടന നിർമാണ സഭയുടെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ

5 / 10

ഭരണഘടന നിർമാണ സഭയുടെ പ്രഥമ താൽകാലിക അധ്യക്ഷൻ

6 / 10

ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

7 / 10

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ഘടന നിർമാണ സമിതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

8 / 10

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായി സിംഹമുദ്ര ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത്

9 / 10

ജനഗണമനയെ ദേശീയ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത്

10 / 10

ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയിൽ എത്ര മലയാളി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിയുന്നു

Your score is

The average score is 77%

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register