കേരളം( 2019-2020)

ക്വിസ്-1ക്വിസ്-2
ക്വിസ്-3ക്വിസ്-4
ക്വിസ്-5ക്വിസ്-6
ക്വിസ്-7ക്വിസ്-8
ക്വിസ്-9ക്വിസ്-10

ഇന്ത്യ (2019-2020)

ക്വിസ്-1ക്വിസ്-2
ക്വിസ്-3ക്വിസ്-4
ക്വിസ്-5ക്വിസ്-6
ക്വിസ്-7ക്വിസ്-8

കായികം,പുസ്തകങ്ങൾ,ദിനങ്ങൾ(2019-2020)

ക്വിസ്-1ക്വിസ്-2
ക്വിസ്-3ക്വിസ്-4