0%
0

യൂറോപ്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ (ക്വിസ് - 5)

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെ മൈസൂർ സുൽത്താൻ ആര്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ഹൈദരാലി പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം ഏത്

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

ഹൈദരാലി മരണമടഞ്ഞ വർഷം

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏത്

ഹൈദരാലിയുടെ മരണശേഷം രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം നയിച്ചത് ആര്

മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

ടിപ്പുവിൻറെ തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമണം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമെന്ത്

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മാഹി ആക്രമണം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

ഹൈദരാലിക്ക് മുൻപ് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആര്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register