0%
25

യൂറോപ്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ (ക്വിസ് - 5)

ടിപ്പുവിൻറെ തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമണം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മാഹി ആക്രമണം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

ഹൈദരാലി മരണമടഞ്ഞ വർഷം

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏത്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ഹൈദരാലി പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം ഏത്

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമെന്ത്

മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

ഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ

രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം സമയത്തെ മൈസൂർ സുൽത്താൻ ആര്

മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

ഹൈദരാലിയുടെ മരണശേഷം രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം നയിച്ചത് ആര്

ഹൈദരാലിക്ക് മുൻപ് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആര്

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register