0%
5

യൂറോപ്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ (ക്വിസ് - 7)

രണ്ടാം കർണാടിക് യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് ആര്

ആക്സല ചാപ്ലെ സന്ധി പ്രകാരം ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച പ്രദേശം ഏത്

കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാര കുത്തക നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ഫ്രഞ്ച് കാരുടെയും ശ്രമം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

രണ്ടാം കർണാടിക് യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി ഏത്

ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം സമയത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണർ ആര്

ഹൈദരാബാദിലും കർണാടകയിലും ഉണ്ടായ പിന്തുടർച്ച അവകാശ തർക്കം കാരണം ഉണ്ടായ യുദ്ധം ഏത്

യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് യുദ്ധത്തിന് പരിണതഫലം എന്ത്

ഒന്നാം കർണാടിക് യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൻറെ ഫലമായി ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം ഏത്

രണ്ടാം കർണാടിക് യുദ്ധത്തിൽ ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം ഏത്

അക്സലാ ചാപ്ലെ സന്ധി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച പ്രദേശം ഏത്

ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ സന്ധി

യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ആസ്ട്രിയൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രധാന യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൻറെ കാലഘട്ടം

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register