0%
11

യൂറോപ്യൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ (ക്വിസ് - 9)

ഖാസി മുഹമ്മദ് ‘ഫത്‌ഹുൽ മുബീൻ’ എന്ന  കാവ്യം രചിച്ചത് ആരുടെ വിജയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ്

റോയൽ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ കൃതിയാണ്

കുഞ്ഞാലിമരക്കാന്മാർ ആരുടെ നാവികപടയുടെ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു

ഡച്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം

ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത്

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഉടമ്പടി ഏത്

അക്ബറുടെ കഥ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആര്

സാമൂതിരിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം

ബ്രിട്ടിഷുകാർക് എതിരെ നടന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ സംഘടിത കലാപം

ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കർണാടിക് യുദ്ധം നടന്നത്

മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധിയിൽ മൈസൂർ ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒപ്പിട്ട വർഷം

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register