0%
24

ഐ എൻ സി -1

1929 ഐ എൻ സി യുടെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡൻറ് ആര്

ഐ എൻ സി യുടെയും ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെയും പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഏക വ്യക്തി ആര്

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1885 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജി യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത ഏത്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐഎൻസി പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

ഐ എൻ സി യുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിത ആര്

തുടർച്ചയായി രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1855 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഐഎൻസി സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത എന്ത്

രാജ്യദ്രോഹത്തിൻറെ ഫാക്ടറി എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

ഐ എൻ സി യുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻറെയും പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഏക വ്യക്തി ആര്

ഐ എൻ സി യുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ വനിത ആര്

പ്രഗൽഭരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ലോർഡ് ഡഫറിൻറെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

1938 ഐ എൻ സി നിയമിച്ച ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏത്

0%

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register