0%
5

ഐഎൻ സി -4

രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയ വർഷം

INC യുടെ സ്ഥാപകൻ

INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ

INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന ഗോകുൽദാസ് തേജ്‌പാൽ സംസ്‌കൃത കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഎൻസി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരം ഏത്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഎൻസി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരം ഏത്

1885 മുതൽ 1947 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം

“ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം കുറേകൂടി പരിഷ്‌കൃതം ആവണമെന്നും നമ്മളെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ

ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്

INC ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

സരോജിനി നായിഡു അധ്യക്ഷ ആയിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

I N Cപ്രസിഡണ്ട് ആവുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത

കോൺഗ്രസിൻറെ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആര്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിൻറെ പ്രസിഡണ്ട് ആയ ആദ്യ വനിത ആര്

0%

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register