0%
6

ഐ എൻ സി -5

രാജ്യദ്രോഹത്തിൻറെ ഫാക്ടറി എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യ സമ്മേളനം പൂനെയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമായ പകർച്ചവ്യാധി ഏത്

“വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തവളകളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല”എന്നും “അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി” എന്നും ഐ എൻ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

ഐ എൻ സി യുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ചവർഷം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

ആദ്യമായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ വർഷം

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം

കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി

1938ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷൻ

അയിത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

1888 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് എതിരായി യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആര്

മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് ഐഎൻസി യെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

INC രൂപീകരിച്ചത്

കോൺഗ്രസിൻറെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര്

സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നുംരാജി വെച്ച വർഷം

0%

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register