0%
220

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ Quiz-1

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് ഇന്ത്യ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതാര്

ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പത്രം ഏത്

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ നേതാക്കൾ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം

പൂനെയിൽ മുഹമ്മദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം

മലബാറിൽ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആര്

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വരാജ്യം നേടുന്നതിനായി തുടക്കംകുറിച്ച പ്രസ്ഥാനമേത്

അനിബസൻറ് തൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പത്രം ഏത്

അഡയാറിൽ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആര്

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം

1915 നവംബർ 16ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഗദ്ദാർ പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register