0%
10

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ Quiz-11

ലോകമാന്യ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത്

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം

മറാത്താ , കേസരി എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്

“സ്വാതന്ത്രം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് അത് ഞാൻ നേടുകതന്നെ ചെയ്യും ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

“പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് അറകളാണ്. ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും അക്ലേശിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്‌ഠമാക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അറകളാണിത്. ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുടു രക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സിരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ?

ചോർച്ച സിദ്ധാന്ധം രൂപീകരിച്ചത്

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മിതവാദ നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത്

“ഒന്നിച്ചുനിൽകുന്ന ബംഗാൾ ഒരുശക്തിയാണ്. ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും; നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നുപോകും ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തീവ്രദേശീയ നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത്

ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത്

തീവ്രവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register