0%
2

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ Quiz-7

ഒക്ടോബർ 16 രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആര്

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ നടന്ന സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് അമർ സോനാർ ബംഗ്ലാ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആര്

ദേശീയ വിലാപദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ

ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിലെ ഉദാഹരണം ഏത്

വന്ദേമാതരം മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർന്നത് എപ്പോൾ

ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വൈസ്രോയി ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

ഇതൊരു ക്രൂരമായ തെറ്റാണ്’- ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വർഷം

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ് ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആര്

ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ‘ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് വർഷം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register