ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്-1

67
Created on

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്-1

1 / 14

ഒരു ബില്ല് മണിബില്ലാനോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്

2 / 14

പാർലമെന്റിന്റെ ക്വാറം എത്രയാണ്

3 / 14

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച് ചേർക്കേണ്ടത് ആര്

4 / 14

ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്

5 / 14

ലോക് സഭ സ്പീക്കറായ ആദ്യ വനിത

6 / 14

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

7 / 14

രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ

8 / 14

രാജ്യസഭയിലേക് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കു നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുക

9 / 14

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 14

ദ്വിമണ്ഡല പാർലമെന്റ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നും

11 / 14

പാർലമെന്റുകളുടെ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പാർലമെന്റ് ആണ്

12 / 14

ലോക്സഭയിലേക്കു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു

13 / 14

പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കു ന്നത് ആര്

14 / 14

ഭരണഘടനയനുസ്സരിച് ലോക്സഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ എത്ര

Your score is

The average score is 77%

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register