0%
0

സാഹിത്യവും കലയും വർത്തമാനപത്രങ്ങളും (ക്വിസ് - 1)

ഇന്ത്യൻ പത്രത്തിൻറെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

"കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസർ" എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദിനപത്രം ഏത്

ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം

ദേശീയ പ്രസാദക ദിനം എന്ന്

"സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര" എന്ന ഗാനം രചിച്ച ഉറുദു കവി ആര്

ലോക പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന്

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം ഏത്

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഏജൻസി ഏത്

"സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ" എന്ന ഗാനത്തിന് ഈണം നൽകിയത് ആര്

പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ

ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചത് ആര്

ബംഗാൾ ഗസ്റ്റ് പത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആര്

ഗാന്ധി ചലച്ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന് ഓസ്കാർ നാമനിർദേശം ലഭിച്ച വർഷം

"ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്ത"ത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഏജൻസി ഏത്

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register