യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-2

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം – Quiz-2

1700

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-2)

1 / 10

കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത്

2 / 10

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്‌സ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ  ഗവർണർ വാൻറീഡ്നെ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യൻ

3 / 10

ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തെ സ്ഥാപിച്ചത്

4 / 10

കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ

5 / 10

ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച വർഷം

6 / 10

ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

7 / 10

കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

8 / 10

പോണ്ടിച്ചേരി ,മാഹി, കാരക്കൽ എന്നിവ ആരുടെ വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു

9 / 10

ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച വർഷം

10 / 10

കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു

Your score is

The average score is 79%

0%

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register