0%
4

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് -4)

10 തത്വങ്ങൾ ഏത് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ആര്യ സമാജത്തിൻറെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ

അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

ഹരിജൻ സേവക സംഘം (1932) സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് ലീഗ് (1911)സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

ആര്യസമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം

തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം

അഹമ്മദീയ പ്രസ്ഥാനം (1889) സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

നൗജവാൻ ഭാരത് സഭ ( 1926) സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻറൽ കോളേജ് അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല ആയി മാറിയ വർഷം

ആര്യസമാജ സ്ഥാപകൻ ആര്

ആര്യ സമാജത്തിൻറെ ആപ്തവാക്യം ഏത്

അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം

അലിഗഡ് കോളേജ് ആരംഭിച്ച വർഷം

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് (1887) സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register