മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -26)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -26)

0%
2

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -11)

1 / 20

1600- ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

2 / 20

മുഗൾ കലയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

3 / 20

മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആര്

4 / 20

സാഹസികനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

5 / 20

“ഇന്ത്യക്കാരെ ഇഷ്ടമില്ല” എന്ന് ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

6 / 20

രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

7 / 20

അയോധ്യയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആരുടെ കാലത്താണ്

8 / 20

മുഗൾ ചിത്രകലയുടെ സുവർണകാലം ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

9 / 20

ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

10 / 20

ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

11 / 20

നവരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പണ്ഡിതസദസ്സ് ആയിരുന്നു

12 / 20

ബാദുഷ-ഈ-ഹിന്ദ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

13 / 20

അക്ബറിൻറെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലം

14 / 20

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയ വർഷം

15 / 20

ബാബർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

16 / 20

അലഹബാദ് കോട്ട,ലാഹോർ കോട്ട എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി

17 / 20

ബാബർ ജനിച്ച വർഷം

18 / 20

ആത്മകഥ രചിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

19 / 20

ബാബർ ഫർഗാനയിലെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിതനായ വർഷം

20 / 20

ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വർഷം

Your score is

The average score is 5%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register