മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -6)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -6)

0%
3

ബാഹ്‌മിനി വംശം, കാകതീയവംശം (ക്വിസ് )

1 / 18

കാകതീയ രാജവംശത്തിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെ

2 / 18

പാലവംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

3 / 18

റെയ്ച്ചൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ്

4 / 18

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ‘രുദ്രമാദേവി’ എന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരി ഏതു കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരിയാണ്

5 / 18

വാറംഗലിൽ തലസ്ഥാനം നിർമിച്ച കാകതീയ രാജാവ് ആര്

6 / 18

ബാഹ്മിനി രാജവംശത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് ബീദറിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആര്

7 / 18

പാലാവംശത്തിൻറെ ആസ്ഥാനം എവിടെ

8 / 18

കാകതീയ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാജാവ് ആര്

9 / 18

ബാഹ്മിനി വംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

10 / 18

ബാഹ്മിനി രാജവംശത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഏത്

11 / 18

ഹൈദരാബാദ് നഗരം പണികഴിപ്പിച്ച ബാഹ്മിനി വംശ രാജാവ് ആര്

12 / 18

ബാഹ്മിനി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരി ആര്

13 / 18

ബാഹ്മിനി വംശത്തിൽ പുരോഗമന ഭരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആര്

14 / 18

“വ്യാപാരികളുടെ ദൈവം” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

15 / 18

വാറംഗലിലെ ആയിരം തൂണുകളുടെ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച രാജവംശം ഏത്

16 / 18

അവസാന ബാഹ്മിനി രാജാവ് ആര്

17 / 18

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ബാഹ്മൻ വംശത്തിലെ 5 പ്രവിശ്യകളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

18 / 18

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ബാഹ്മിനി വംശത്തിലെ 5 പ്രവിശ്യകളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

Your score is

The average score is 41%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register