0%
6

മധ്യകാല ഭാരതം-1

1 / 25

ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച പ്രസിദ്ധനായ മൂന്നാമത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ആര്

2 / 25

പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻറെ ഭരണകാലഘട്ടം

3 / 25

വടക്കേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ്

4 / 25

വടക്കേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച അവസാന ഹിന്ദു ചക്രവർത്തി

5 / 25

മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കനൗജിലെ രാജാവ്

6 / 25

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി എഡി 1008 ൽ ആക്രമിച്ച സ്ഥലം

7 / 25

ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ്

8 / 25

മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ സദസ്സിലെ ചിത്രകാരൻ ആര്

9 / 25

മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ

10 / 25

പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻറെ ആസ്ഥാനകവി

11 / 25

പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്

12 / 25

മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ ആസ്ഥാന കവി ആര്

13 / 25

ഷാനാമ എന്ന പ്രശസ്ത കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്

14 / 25

മുഹമ്മദ് ഗോറി മുൾട്ടാൻ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം

15 / 25

പൃഥ്വിരാജ് റാസോ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര്

16 / 25

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇക്ത സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി

17 / 25

പേർഷ്യൻ ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി

18 / 25

രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

19 / 25

മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത തത്വചിന്തകൻ

20 / 25

മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്തനായ കവി

21 / 25

ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത സർവ്വകലാശാലകൾ ആയിരുന്ന നളന്ദ വിക്രമശില എന്നിവ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് ആര്

22 / 25

തറൈൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

23 / 25

ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

24 / 25

താരിഖ് ഈ യാമിനി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര്

25 / 25

മുഹമ്മദ് ഗോറി ആദ്യമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം

Your score is

The average score is 38%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: