0%
6

മധ്യകാല ഭാരതം-2

1 / 15

സുൽത്താൻ എന്ന സ്ഥാനപേര് സ്വയം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരി

2 / 15

അറബികൾ മുൽത്താൻ കീഴടക്കിയ വർഷം

3 / 15

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭാഗവുമായ പ്രദേശം

4 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി അന്തരിച്ച വർഷം

5 / 15

അറബികളുടെ സിന്ധ് ആക്രമണം നടന്ന വർഷം

6 / 15

അഫ്ഗാനിലെ ഗസ്നവി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

7 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം

8 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ അവസാന ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം

9 / 15

സിന്ധു അക്രമണ സമയത്തെ സിന്ധിലെ ഭരണാധികാരി

10 / 15

അറബികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം

11 / 15

എ ഡി 1001 മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ്

12 / 15

ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ അറബ് ഭരണാധികാരി ആര്

13 / 15

മുഹമ്മദ് ഗസ്നി യുടെ യഥാർത്ഥ നാമം

14 / 15

അറബികളുടെ സിന്ധ് ആക്രമണം അതിന് നേതൃത്വം നൽകി അറബ് ഗവർണർ ആര്

15 / 15

വിഗ്രഹ ഭഞ്ജകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി

Your score is

The average score is 41%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: