മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 10

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 10

0%
19

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 10)

1 / 20

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു

2 / 20

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ നേടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്

3 / 20

ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻറെ പേരിൽ ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

4 / 20

മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർഡ് നിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആര്

5 / 20

ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മുഖ്യ ശില്പി ആര്

6 / 20

ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് സംഘം രൂപീകരിച്ച വർഷം

7 / 20

റൗലറ്റ് ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം

8 / 20

ഗാന്ധിജി റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള സത്യാഗ്രഹ സഭ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ഏത്

9 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ

10 / 20

ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എപ്പോൾ

11 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രമുഖൻ ആര്

12 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

13 / 20

ഗാന്ധിജിയെ ചൗരി ചൗരാ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടവിലാക്കിയ ജയിൽ ഏത്

14 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

15 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആര്

16 / 20

ഗാന്ധിജി അറസ്റ്റ് വരിച്ചതിനുശേഷം ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്

17 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്

18 / 20

1940 ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹി ആര്

19 / 20

ചൗരിചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ‘ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

20 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ആര്

Your score is

The average score is 82%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register